Croatian

 Print Croatian/English

 

Bolton Clarke priča

Bolja služba koja će pružiti potporu većem broju ljudi diljem zemlje. Iz tog razloga su se RSL Care i RDNS spojili u Bolton Clarke.

Neke stvari će se promijeniti, a neke neće. Bolton Clarke će nastaviti pružati praktičnu pomoć na temelju 200 godina iskustva koje skupa imamo. Usluge uključuju skrb koju pružaju medicinske sestre kod vaše kuće, kao i druge osobne i kućanske usluge koje vam pomažu što kvalitetnije živjeti. Sve naše usluge pružamo ljubazno i s poštovanjem.

Naša organizacija je jedna od najiskusnijih organizacija u Australiji. Pružamo usluge i pomoć kako bismo pomogli našim strankama što samostalnije živjeti u svom domu, gdje god on bio. Mi vas pozorno saslušamo kako bismo razumijeli što je to što vi želite. Mi se iskreno interesiramo za svaku osobu s kojom radimo. Također se trudimo uključiti i svakodnevna dobra djela kako bismo napravili razliku.

Svaki dan, u svemu što radimo, obećavamo vam pružiti potporu kako biste postigli onu kvalitetu života koju želite. I da vam pomognemo nastaviti aktivnosti koje volite i ostati povezani s osobama koje su vam važne.

 

Bolton Clarke poštuje, slavi i štiti raznolikost. Mi pružamo potporu i usluge osobama iz više od 165 zemalja koje govore oko 120 različitih jezika. Mi smo posvećeni osiguravanju pristupa našim uslugama za sve, neovisno o tomu iz koje kulturne sredine potječu, kojeg su spola, kakvih uvjerenja ili u kakvim prilikama se nalaze.

 

Naše usluge

Bolton Clarke At Home Support (pomoć kod) kuće pruža različite praktične i fleksibilne usluge. Pružamo opće i specijalističke usluge medicinske skrbi. Također pružamo i pomoć u kućanskim poslovima, odmjenu skrbnika i usluge u oblasti fizioterapije, podijatrije i mentalnog zdravlja. Sve usluge su usmjerene na to da vi što dulje samostalno živite u vašem domu.

Bolton Clarke također pruža specijalističke zdravstvene usluge u društvenoj zajednici, kao što su podijatrija, fizioterapija, radna terapija i socijalni rad. Cilj tih usluga je da pomoću njih povratite ili ojačate svoju pokretljivost, samostalnost i opći osjećaj blagostanja.

Svatko ima drugačije potrebe. Postoje različite opcije financiranja kada odlučite koje usluge trebate. Usluge koje budete primali će možda u potpunosti plaćati država ili ćete ih možda vi morati plaćati ili ćete ih plaćati skupa. Možda vam neće biti lako razumijeti mnoge različite opcije financiranja koje su na raspolaganju. Može vam biti komplicirano pronaći one usluge koje trebate. Bolton Clarke će surađivati s vama kako bi sve usluge koje trebate bile uključene. Vaše usluge će koordinirati menadžer službe pri Bolton Clarke-u koji je posvećen radu s vama i koji će vam pružati 24-časovnu potporu.

Naša telefonska služba za pomoć na hrvatskom, na 1300 538 673, je na raspolaganju 24 sata na dan ako želite dobiti više informacija o našim uslugama i o tome jesu li one na raspolaganju u vašem kraju.

Bolton Clarke Retirement Living Communities (umirovljenička naselja) su stvorena sa ciljem da budu ugodan i topao dom. Možete birati od modernih vila s jednom, dvije ili tri spavaće sobe. Održavanje vaše vile je organizirano, a zdravstvene usluge i usluge za održanje blagostanja su vam na raspolaganju, ukoliko ih trebate. Naših 26 umirovljeničkih naselja se nalaze diljem Queenslanda i Sjevernog New South Walesa. Mnoga od njih su na istoj lokaciji na kojoj postoje i zajednice za boravak i skrb starijih osoba.

Bolton Clarke Residential Aged Care Communities (zajednice za boravak i skrb starijih osoba) imaju dežurno osoblje 24 sata na dan, a to su stručne, više medicinske sestre i posvećeni djelatnici za pružanje skrbi koji vam mogu pružiti pomoć u svako doba. Na raspolaganju su i specijalističke usluge, kao što su skrb oboljelih od dementia (demencije – bolesti koja uzrokuje probleme s pamćenjem i razmišljanjem) i palliative care (palijativna skrb – za osobe s neizlječivim oboljenjima). Fizioterapeute i druge specijaliste u oblasti zdravstva su tu da vam pomognu i pruže potporu.

Trenutačno imamo 24 Zajednice za boravak i skrb starijih osoba diljem Queenslanda i Sjevernog New South Walesa.

Ako želite razgovarati s nama na vašem jeziku uz pomoć telefonskog tumača, molimo pozovite 1300 538 673. Usluge telefonskog tumača su za vas besplatne.

Useful links

Speak to us in your language

Our Bolton Clarke Story

A better service to support more people across the country. That’s the reason RSL Care and RDNS came together to create Bolton Clarke.

While some things change, some things won’t. Bolton Clarke continues our combined 200 years of experience delivering practical support. That includes nursing, personal and domestic care services that help you to live the best life possible. All our services are performed with kindness and respect.

We are one of Australia’s most experienced not-for-profit organisations. We provide services and support to help people live as independently as possible wherever they call home. We listen carefully to understand what it is you want. We take a genuine interest in every person we work with. We look to do the everyday acts of kindness that make a real difference.

Every day, and in all we do, our promise is to support you in achieving the quality of life you want. And to help you continue to do the activities you love, and stay connected to the people that are important to you.

At Bolton Clarke we respect, celebrate and protect diversity. We provide support and services to people who originate from over 165 countries and speak around 120 different languages. We’re committed to making sure everyone, no matter what cultural background, gender, beliefs or circumstances can access our services.

Our Services

Bolton Clarke At Home Support is a range of practical and flexible services. We cover home nursing and clinical care. We also cover domestic assistance, respite care and services like physiotherapy, podiatry and mental health. All services are designed to keep you living independently in the place you call home for as long as possible.

Bolton Clarke also provides a broad range of allied health and specialised health services within the community. These will help you regain or strengthen your mobility, independence and general sense of wellbeing.

Everybody has different needs. There are a range of funding options available when deciding which services you need. You may find it a little tricky to understand the many different funding options available. You may also find it tricky to locate the services you want. Bolton Clarke will work with you to make sure the mix of services you need are all included. Your services will be co-ordinated by your own dedicated Bolton Clarke service manager and 24 hour support.

Our telephone helpline in Croatian is 1300 538 673 and is available 24 hours a day if you’d like more information on our services and whether they’re available in your area.

Bolton Clarke Retirement Living communities are created to be a comfortable and welcoming home. You can choose from modern 1, 2 or 3 bedroom villas. Maintenance of your property is taken care of, and health and wellbeing services are available if you need them. Our 26 Retirement Living communities are located across Queensland and Northern New South Wales. Many are co-located with residential aged care communities.

Bolton Clarke Residential Aged Care communities are staffed 24 hours a day by expert registered nurses and dedicated care workers who can provide help at all times. Specialist services like dementia and palliative care support are available. Physiotherapists and other specialist health professionals are ready to assist and support you.Currently we have 24 Residential Aged Care communities located throughout Queensland and Northern New South Wales.

To speak to us in your language with the help of a telephone interpreter, please call our National Language Line on 1300 538 673. The telephone interpreter is free of charge to you.